Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy!

Pragniemy Państwa poinformować, iż od 1 lipca 2019 roku wzrastają opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Stawka opłaty za odpady segregowane wyniesie 13,00 zł miesięcznie od osoby, oraz 26,00 zł miesięcznie w przypadku odpadów niesegregowanych. W przypadku gdy gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje pięcioro mieszkańców i więcej stawka za gospodarowanie  odpadami komunalnymi wynosić będzie 65,00 zł jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny oraz 130,00 zł, jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny. Nowe  opłaty zostały ustalone uchwałą Nr IX/42/2019  Rady Gminy w Brzeżno w dniu 29 maja 2019 r.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z dużym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez podniesienie stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Celowy Związek Gmin R-XXI w Słajsinie, gdzie trafiają wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Brzeżno. Analiza rynku odpadów oraz rozstrzygniętych ostatnio przetargów w innych samorządach wskazuje na znaczący wzrost cen za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w całym kraju.

Należy także pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina nie może do tego systemu dopłacać ze środków budżetowych – całość opłat zbieranych od mieszkańców ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Dlatego wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu oraz zagospodarowania.

Poważnym problemem jest znacząca ilość osób, która nie segreguje odpadów – 36,46 % mieszkańców, oraz nieprawidłowe segregowanie odpadów przez osoby, które zadeklarowały selekcję odpadów. Ilość oraz jakość odebranych odpadów stanowi o osiągnięciu bądź nie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych. Szczególnie od tego roku można zauważyć niepokojącą tendencję mieszkańców do uchylania się od ustawowego obowiązku oddzielania poszczególnych frakcji odpadów. Za niski procent recyklingu i odzysku odpadów w roku 2018 doprowadził do nieosiągnięcia określonego przepisami prawa poziomów odzysku. Oznacza to dla gminy wysokie kary finansowe, które muszą być pokryte ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z czym przygotowana została broszura informacyjna, która pomoże lepiej zrozumieć zasady segregacji odpadów. Broszura zostanie Państwu przesłana wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga! Zostaną również wzmożone kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np.: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmianę sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

W razie pytań lub wątpliwości w sprawach gospodarki odpadami zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Brzeżno pokój nr 3, telefonicznie pod nr tel. 94 36 42 748 lub na adres poczty elektronicznej: mniescieronek@gmina.brzezno.pl.

Może Ci się również spodoba