Złóż wniosek na program Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie informuje, że od 1 kwietnia 2016r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2016/2017.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Podstawą przyznania świadczenia wychowawczego jest:
a) złożenie w Ośrodku wniosku wraz z załącznikami o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
b) spełnienie kryterium dochodowego w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, w tym dostarczenie:
– zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;
– oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
• wysokości dochodu;
• wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne;
• wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
• wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego;
• wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.
– zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
• zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
• prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;
• orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
• inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Uprawnieni do pobierania świadczenia wychowawczego są:
– rodzice dziecka,
– opiekunowie prawni dziecka oraz
– opiekunowie faktyczni dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje uprawnionym osobom w wysokości 500 zł netto (dochód nieopodatkowany) miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie (bez względu na osiągany przez rodzinę dochód) oraz
na pierwsze dziecko jeżeli zostanie spełnione kryterium dochodowe tj.:
– dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto;
– jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł netto.

Świadczenie wychowawcze przysługuje uprawnionym osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wnioski oraz wymagane załączniki można składać osobiście w siedzibie GOPS Brzeżno, pokój nr 13 lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r., następnie będzie to okres od 1 października do 30 września następnego roku.

Sposób wypłaty świadczenia wychowawczego:
ü przelew na konto bankowe
ü odbiór osobisty w kasie banku

Wydawanie wniosków o przyznanie świadczenia od 1 kwietnia 2016r. w GOPS Brzeżno, pokój nr 13.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Szczegółowe informacje odnośnie świadczenia wychowawczego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeżnie, pokój Nr 13 lub telefonicznie (0 94) 36 42 591.

You may also like...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast