OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY BRZEŻNO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEŻNO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Brzeżno oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeżno uchwały Nr XIV/76/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Brzeżno. Plan obejmuje miejscowość Brzeżno, zgodnie z załącznikiem graficznym do wyżej wymienionej uchwały. 

Treść uchwał wraz z załącznikami graficznymi jest dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu – http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=45

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno.

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag do ww. dokumentów w terminie do 20.11.2020 r.

      Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

 1. w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno;
 2. w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej – ePUAP: /ugbrzezno/Skrytka, e-mail: sekretariat@gmina.brzezno.pl lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie informacji publicznej: http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=84

Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię lub nazwę i adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brzeżno.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

BRZEŻNO

————————————————————————————————-

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEŻNO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Koszanowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeżno uchwały Nr XIV/77/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Koszanowo. Plan obejmuje obszary w obrębie ewidencyjnym Koszanowo, zgodnie z załącznikiem graficznym do wyżej wymienionej uchwały. 

Treść uchwał wraz z załącznikami graficznymi jest dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu – http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=45

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno.

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag do ww. dokumentów w terminie do 20.11.2020 r.

      Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

 1. w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno;
 2. w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej ePUAP – /ugbrzezno/Skrytka,e-mail: sekretariat@gmina.brzezno.pllub formularzy zamieszczonych w Biuletynie informacji publicznej http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=84

Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię lub nazwę i adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brzeżno.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

KOSZANOWO

—————————————————————————————–

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEŻNO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Półchleb oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeżno uchwały Nr XIV/78/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Półchleb. Plan obejmuje obszary w obrębie ewidencyjnym Półchleb, zgodnie z załącznikiem graficznym do wyżej wymienionej uchwały. 

Treść uchwał wraz z załącznikami graficznymi jest dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu – http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=45

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno.

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag do ww. dokumentów w terminie do 20.11.2020 r.

      Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

 1. w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno;
 2. w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej – ePUAP: /ugbrzezno/Skrytka, e-mail:sekretariat@gmina.brzezno.pl lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie informacji publicznej http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=84

Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię lub nazwę i adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brzeżno.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

PÓŁCHLEB

——————————————————————————————

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEŻNO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Rzepczyno oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeżno uchwały Nr XIV/79/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Rzepczyno. Plan obejmuje obszary w obrębie ewidencyjnym Rzepczyno, zgodnie z załącznikiem graficznym do wyżej wymienionej uchwały. 

Treść uchwał wraz z załącznikami graficznymi jest dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu – http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=45

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno.

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag do ww. dokumentów w terminie do 20.11.2020 r.

      Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

 1. w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno;
 2. w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej – ePUAP: /ugbrzezno/Skrytka,e-mail: sekretariat@gmina.brzezno.pl lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie informacji publicznej http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=84

Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię lub nazwę i adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brzeżno.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

RZEPCZYNO

——————————————————————————————–

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEŻNO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Słonowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeżno uchwały Nr XIV/80/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Słonowice. Plan obejmuje obszary w obrębie ewidencyjnym Słonowice, zgodnie z załącznikiem graficznym do wyżej wymienionej uchwały. 

Treść uchwał wraz z załącznikami graficznymi jest dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu – http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=45

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno.

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag do ww. dokumentów w terminie do 20.11.2020 r.

      Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

 1. w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno;
 2. w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej – ePUAP: /ugbrzezno/Skrytka,e-mail: sekretariat@gmina.brzezno.pl lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie informacji publicznej http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=84

Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię lub nazwę i adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brzeżno.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

SŁONOWICE

—————————————————————————————–

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEŻNO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Więcław oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeżno uchwały Nr XIV/81/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Więcław. Plan obejmuje obszary w obrębie ewidencyjnym Więcław, zgodnie z załącznikiem graficznym do wyżej wymienionej uchwały. 

Treść uchwał wraz z załącznikami graficznymi jest dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu – http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=45

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno.

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag do ww. dokumentów w terminie do 20.11.2020 r.

      Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

 1. w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno;
 2. w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej – ePUAP: /ugbrzezno/Skrytka,e-mail: sekretariat@gmina.brzezno.pl lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie informacji publicznej http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=84

Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię lub nazwę i adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brzeżno.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

WIĘCŁAW

——————————————————————————————-

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEŻNO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Wilczkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeżno uchwały Nr XIV/82/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Wilczkowo. Plan obejmuje obszary w obrębie ewidencyjnym Wilczkowo, zgodnie z załącznikiem graficznym do wyżej wymienionej uchwały. 

Treść uchwał wraz z załącznikami graficznymi jest dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu – http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=45

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno.

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag do ww. dokumentów w terminie do 20.11.2020 r.

      Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

 1. w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno;
 2. w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej – ePUAP: /ugbrzezno/Skrytka,e-mail: sekretariat@gmina.brzezno.pl lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie informacji publicznej http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=84

Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię lub nazwę i adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brzeżno.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

WILCZKOWO

———————————————————————————————-

Obowiązek informacyjny dla stron postępowania

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brzeżno z siedzibą w Brzeżnie, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pozostałe informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeżno, w zakładce Ochrona Danych Osobowych pod adresem http://brzezno.biuletyn.net/?bip=1&cid=53&bsc=N

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Brzeżno danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Może Ci się również spodoba

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast