Konsultacje Społeczne

———————————————————————————————————-

KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINY BRZEŻNO
dotyczące Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
pt. „PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI”


październik 2020 r.

Pierwsze spotkania już za nami!

Odbyły się dwa wywiady grupowe (spotkania) z przedsiębiorcami oraz rolnikami działającymi na terenie gminy z udziałem moderatora oraz spotkanie eksperckie urbanisty z przedstawicielami instytucji działających na terenie gminy. Uczestnicy spotkań mogli zapoznać się z obecnymi zapisami w dokumentach planistycznych, jak również wyrazić swoje zapotrzebowania do uwzględnienia w nowych zapisach MPZP.

—————————–

ZAPRASZAMY

  • ROLNIKÓW z terenów objętych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 12.10.2020 r. o godz. 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Słonowicach,
  • PRZEDSIĘBIORCÓW działających na terenach objętych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 13.10.2020 r. o godz. 16.00 w sali narad GOPS w Brzeżnie.

——————————————————————————————————–

wrzesień 2020 r.

Informujemy mieszkańców Gminy Brzeżno o rozpoczynających się konsultacjach społecznych dotyczących nowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Koszanowo, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice Więcław oraz Wilczkowo.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach, których celem jest poznanie opinii społeczności lokalnej w sprawie zmiany zagospodarowania terenów objętych opracowaniami, które to zmiany wpłyną nie tylko na rozwój danej miejscowości ale również poprawią standard życia jej mieszkańców.

Konsultacje będą trwały do końca września 2021 r. Aby umożliwić jak największy udział mieszkańców, zostaną one przeprowadzone z wykorzystaniem następujących technik i narzędzi konsultacji:

  • wywiady grupowe (spotkania) z przedsiębiorcami oraz rolnikami,
  • spotkanie eksperckie z przedstawicielami instytucji działających na terenie Gminy Brzeżno,
  • Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy Brzeżno, 
  • dyżury Mobilnego Punktu Konsultacyjnego,
  • spacery badawcze,
  • spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 7 obszarów objętych zmianą.

Ponadto informacje na temat prowadzonych konsultacji umieszczone będą na ulotkach, plakatach i stronie internetowej gminy w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE: http://brzezno.iq.pl/?page_id=4251. Opinie, komentarze, uwagi dotyczące konsultowanych planów zbierane będą także przy pomocy platformy www.stacja-konsultacja.pl.

ZADECYDUJ RAZEM Z NAMI !!!

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gmina Brzeżno przeprowadzi dzięki  realizacji projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” w ramach zawartej umowy nr Grant/21/2020 z dnia 21.08.2020 r. z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu.

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast