Centrum Kultury w Brzeżnie

Tytuł projektu: „Budowa Centrum Kultury w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno”
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Priorytet: 9 Infrastruktura publiczna
Działanie: 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Nr projektu: RPZP.09.03.00-32-0037/18

Gmina Brzeżno przystąpiła do realizacji projektu, którego celem jest zmniejszenie zagrożenia wykluczenia społecznego ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. Efektem jego realizacji będzie aktywizacja społeczno-gospodarcza i integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru, co przedłoży się na wzrost atrakcyjności wizerunku gminy. Realizacja projektu wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeżno na lata 2017-2023, który wpisany został do wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Zachodniopomorskiego. W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt, który będzie pełnił funkcje kulturalne na terenie Gminy Brzeżno.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 31.01.2019r. Nr RPZP.09.03.00-32-0037/18-00 z Województwem Zachodniopomorskim  wartość projektu to: 2 160 965,57 zł, dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa: 1 944 869,01 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny gminy.

Tak to się zaczęło:

http://brzezno.iq.pl/budowa-centrum-kultury-w-brzeznie-juz-niedlugo/

http://brzezno.iq.pl/podpisano-umowe-na-budowe-centrum-kultury-w-brzeznie/

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

KWIECIEŃ 2019

MAJ 2019

CZERWIEC 2019

LIPIEC 2019

SIERPIEŃ 2019

WRZESIEŃ 2019

PAŹDZIERNIK 2019

LISTOPAD 2019

GRUDZIEŃ 2019

STYCZEŃ 2020

LUTY 2020

KWIECIEŃ 2020

CZERWIEC 2020

LIPIEC 2020

WRZESIEŃ 2020

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast